W związku z tym, że każdy polski przedsiębiorca otrzymał inny numer konta, od 1 stycznia 2018 roku zupełnie niepotrzebne stają się wszelkie identyfikatory towarzyszące dotychczas takim przelewom (NIP, REGON, oznaczenie okresu czy rodzaju składki). Niepotrzebne stają się również specjalne formatki przelewów, które towarzyszyły nam przy płatnościach ZUS w ostatnich latach. Nowego przelewu dokonywać więc będziemy dokładnie tak samo, jak dokonujemy przelewu za prąd czy gaz. Określamy po prostu numer konta,...
Sprzedaż samochodu firmowego a podatek VAT Podatnicy czynni będą co do zasady zobligowani do opodatkowania sprzedaży samochodu podatkiem VAT w wysokości 23%. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie wtedy, kiedy przy nabyciu takiego pojazdu przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz gdy samochód był w firmie używany wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT. Tym samym w praktyce...
Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała o rozwiązaniu spółki: w formie aktu notarialnego, koszt ok. 900 – 1 000 zł (sporządzenie aktu + wypisy), uchwała o powołaniu likwidatorów: najlepiej wraz z uchwałą o rozwiązaniu spółki w tym samym akcie notarialnym, sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i zatwierdzenie go przez zgromadzenie wspólników: co do zasady w terminie do 15 dni od dnia powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki, w praktyce – dla zaoszczędzenia...
Limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jak również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Wyrażony w euro limit przelicza...
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy założyć bardzo szybko. Możliwe jest także uniknięcie wysokich kosztów notarialnych. Wszystko to za sprawą rejestracji internetowej.  Platforma elektroniczna umożliwia wygenerowanie i podpisanie umowy spółki bez konieczności wizyty u notariusza i ponoszenia dodatkowych kosztów. Platforma dostarcza szablon umowy spółki, który podczas rejestracji możemy nieznacznie modyfikować, a następnie na jej podstawie, za pośrednictwem portalu, przygotować i wysłać dokumenty do Sądu. Dla wszystkich, którzy obawiają się formalności, biurokracji...
Od 01 stycznia 2017 r. stawka podatku CIT dla małych przedsiębiorców została obniżona z 19 do 15%. Podatek CIT jest o 3% niższy niż na zasadach ogólnych (17% niższy jeżeli jesteś w II progu podatkowym) i o 4% niższy od podatku liniowego. Z obniżonej stawki mogą skorzystać nowi przedsiębiorcy oraz ci, których roczny przychód nie przekracza 1,2 mln euro, czyli około 90% podatników CIT. Ministerstwo liczy na to, że dodatkowe...
Minimalne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą . Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy Składka ZUS za działalność gospodarczą za miesiące styczeń – grudzień 2017 297,28 (do odliczenia 255,99) 499,28 204,62 62,67 46,04 1 62,67 Razem społeczne z chorobowym = 812,61 Razem społeczne bez chorobowego = 749,94 Łącznie miesięczne składki ZUS za działalność gospodarczą styczeń – grudzień 2017 1172,56 Podstawa wymiaru (I-XII ‚2017) 3303,13 2 557,80 Preferencyjne stawki...
Jak zmienić biuro rachunkowe Przedsiębiorca może zdecydować się na zmianę biura rachunkowego, jeżeli podejrzewa że jego księgowość prowadzona jest nierzetelnie lub gdy przestanie spełniać jego oczekiwania czy popełnia błędy. Biura rachunkowe na podstawie pełnomocnictw reprezentują przedsiębiorcę w urzędach, sporządzają i składają deklaracje, ale za rozliczenia podatkowe odpowiedzialność ponosi właściciel firmy. Korzystanie z usług księgowych nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności w razie kontroli skarbowej. Jeżeli zdarzą się nieprawidłowości podatkowe i przedsiębiorca...
Status przedsiębiorcy dla celów JPK. Niekorzystne stanowisko MF Już niebawem, bo od stycznia 2017 r., mali i średni przedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego składania elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie JPK_VAT. Mikroprzedsiębiorcy będą obowiązani do składania informacji JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. Podmioty będące dużymi przedsiębiorcami mają obowiązek składania informacji JPK_VAT za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. Definicja wielkości przedsiębiorcy W związku z powyższym...
Przeliczenia kwot limitów wyrażonych w euro dokonuje się z wykorzystaniem średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego/obrotowego. W bieżącym roku pierwszy roboczy dzień października przypadał 3 października 2016 r. (1 i 2 października przypadały odpowiednio w sobotę i niedzielę). Średni kurs NBP z tego dnia wyniósł 4,2976 zł/euro (zgodnie z tabelą nr 191/A/NBP/2016) i według tego kursu należy przeliczyć ustawowe limity....
Tabele przedstawiają wymiary czasu pracy obowiązujące w 2017 r. w poszczególnych okresach rozliczeniowych, z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym. Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe miesiąc obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) 168 21 II (40 godz. × 4 tyg.) 160 20 III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) 184...
Tabele przedstawiają wymiary czasu pracy obowiązujące w 2016 r. w poszczególnych okresach rozliczeniowych, z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym. Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe miesiąc obliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 2 święta) 152 19 II (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) 168 21 III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 1 święto) 176 22 IV...
Dwa sposoby ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca Tryb naliczania wynagrodzenia za część miesiąca regulują przepisy rozporządzenia MPiPS z 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.). Powołany akt prawny rozróżnia dwa sposoby ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, w zależności od...
Limity podatkowe obowiązujące w danym roku oblicza się na podstawie kwot wyrażonych w euro po przeliczeniu na złote po kursie NBP z dnia 1 października danego roku. Kurs euro w stosunku do złotego z dnia 1 października 2015 r. był wyższy niż kurs zanotowany rok wcześniej, dlatego też limity podatkowe uległy podwyższeniu. W dniu 1 października 2015 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,2437 zł (zgodnie z tabelą kursów średnich...
Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą konieczność rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUSem, składania deklaracji itd. Składki ZUS są płacone przez płatników w trzech podstawowych terminach: – do 5 dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek i zakładów budżetowych, oraz gospodarstw pomocniczych; – do 10 dnia następnego miesiąca – w odniesieniu do osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie; – do 15 dnia następnego miesiąca – obowiązek ten dotyczy pozostałych...
Wykaz aktualnych stawek ZUS dla przedsiębiorców. Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące w 2016 r. Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru) Składki w 2015 r. Składki w 2016 r. Składka emerytalna (19,52%) 463,68 zł 474,92 zł Składka rentowa (8%) 190,03 zł 194,64 zł Składka chorobowa (2,45%) 58,20 zł 59,61 zł Składka wypadkowa (1,80%) 45,85 zł 43,79 zł Składka na Fundusz Pracy (2,45%) 58,20 zł 59,61 zł Składka zdrowotna (9%) 279,41 zł 288,95 zł...